Čeština

Czech countryside

Cogmed trénink

Cogmed trénink pracovní paměti je počítačový program pomáhající dětem, adolescentům i dospělým k trvalému zlepšení pozornosti. Toho je dosaženo pomocí trénování kapacity pracovní paměti. Program je založen na vědeckých důkazech (evidence – based).

Program můžete využívat na svém domácím počítači pod dohledem kvalifikovaného trenéra Cogmedu.

Kompletní trénink zahrnuje:
– Úvodní pohovor
– První sezení
– Pět týdnů tréninku s týdenními telefonickými konzultacemi trenéra
– Shrnující sezení
– Přešetření po 6 měsících
– Přístup na tréninkový web Cogmedu
– 12 měsíční kondiční trénink

Tuto péči mohou poskytovat pouze specialisté na problematiku pozornosti, kteří jsou akreditováni Cogmedem.

Počítačový trénink pracovní paměti probíhá doma za použití domácího počítače, není potřeba osobních návštěv v ordinaci. Trenér, uživatel i jeho rodiče mají okamžité informace o průběhu tréninku pomocí internetu.

Program se neustále přizpůsobuje výkonu uživatele. Tím je dosaženo maximálního efektu tréninku. Uživatel nemůže být při tréninku přetížen nebo naopak odrazen opakovanými neúspěchy.

Trénink je rozložen na 25 sezení po 30 – 40 minutách odtrénovaných během 5 týdnů. Poté následuje nutný odpočinek, po němž může uživatel dále trénovat po celý rok kondiční verzi programu.

Každý uživatel má svého trenéra Cogmedu, který jeho vede trénink, sleduje výsledky, podporuje a motivuje ho.

Uživatel se svou rodinou a ve spolupráci s trenérem si předem sestaví individuální harmonogram tréninku. Cogmed umožňuje široké možnostmi přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.

Tréninkový web Cogmedu umožňuje uživatelům průběžně sledovat výsledky a vývoj jejich tréninku.

Kondičním tréninkem Cogmedu si uživatel svou dosaženou kapacitu dále zdokonalí a potvrdí si, že dosažené výsledky přetrvávají i po delší době.

Produkty Cogmedu

Cogmed trénink pracovní paměti je k dispozici ve třech
verzích pro tři věkové skupiny.

Cogmed JM
Předškolní věk

Mladší děti používají pracovní paměť v mnoha oblastech, například k soustředění se, k uposlechnutí pokynů
a k tomu, aby dokázali u nějaké činnosti zůstat a dokončit jednotlivé aktivity po sobě. Tato verze má formu hry, u níž dítě nepotřebuje znát ani číslice, ani písmena. Pracovní paměť je velmi významným ukazatelem pro budoucí školní úspěšnost dítěte.

CogmedRM
Školní věk

Pracovní paměť je zásadní u dětí a dospívajících jak ve škole, tak ve společnosti přátel a rodiny. Čtení, řešení matematických úkolů, plánování i udržení myšlenek při konverzaci, to vše závisí na pracovní paměti. Trénink pracovní paměti u školních dětí je ve světě nejrozšířenější.

CogmedQM
Dospělí

U dospělých je pracovní paměť zásadní při plánování, soustředění se a odolávání rušivým podnětům. Tato verze je ověřena i u lidí po traumatickém poranění mozku a u starších lidí.

Výzkum

Studie se shodují v tom, že většina lidí s poruchami pozornosti má sníženou kapacitu pracovní paměti. To platí i pro poruchy pozornosti v dětství (hyperaktivita s poruchou pozornosti = ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder), traumatická poranění mozku nebo pro poruchu pozornosti při přirozeném stárnutí a rovněž pro mělčí poruchy koncentrace.

Výzkum dále ukazuje, že poruchy pracovní paměti souvisejí rovněž s nižší školní či pracovní úspěšností. A obráceně, dobrá kapacita pracovní paměti se úzce shoduje s vrozenou inteligencí.

Neustále se zvyšující počet výzkumných prací dokazuje efektivitu Cogmed tréninku pracovní paměti. Mezi nimi je významná zejména studie profesora Klingberga z roku 2005 potvrzující efektivitu tréninku pracovní paměti u školních dětí s ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), a to v multicentrické (prováděné na více pracovištích současně) a placebem kontrolované studii.

Studie prokázala klinicky i statisticky významné efekty tréninku i na ukazatelích kapacity pracovní paměti, které nebyly specificky trénovány. Efekty tréninku se generalizují i na schopnost potlačit impulzivit u a tím dosá hnout lepšího soustředění. Novinkou ve vědeckých výzkumech je prokazatelná souvislost mezi zvýšením kapacity pracovní paměti a zlepšením pozornosti.

Výhody tréninku

Pracovní pamět je zásadní jak pro schopnost soustředění, tak pro schopnost přiměřeně odolávat rušivým podnětům z okolí a pro schopnost komplexního uvažování. Zvýšení kapacity pracovní paměti se přenáší i na zlepšení pozornosti a kontrolování impulzivity. U 8 z 10 uživatelů, kteří dokončí trénink, zjišťujeme měřitelné zlepšení ve výše uvedených oblastech.

Děti – Rodiče a učitelé udávají rovněž zlepšení sociálních dovedností, větší přebírání iniciativy, lepší pamatování si instrukcí a schopnost samostatně dokončit zadaný úkol.

Výsledkem jsou zlepšené školní dovednosti, a to zejména v porozumění čtení a v matematice.

Dospělí – Po tréninku své pracovní paměti se budete lépe koncentrovat, budete schopni odolávat rozptýlení, lépe si plánovat a plnit jednotlivé kroky pracovního programu.

Výsledkem je zlepšená pracovní výkonnost a prodloužení schopnosti soustředění.

Pracoviště Cogmedu

Síť pracovišť používajících Cogmed trénink pracovní paměti je nejvíce rozšířená v USA a v Kanadě. V Evropě zejména ve Skandinávských zemích. Naše pracoviště je zatím první ve střední Evropě. Všechna pracoviště nabízející Cogmed trénink pracovní paměti jsou akreditovaná a roli trenéra může zastávat pouze vysokoškolsky vzdělaný odborník v pomáhajících profesích.

O Cogmedu

Společnost Cogmed byla založena v roce 2001 neurovědci z Karolinska Institutu ve Stockholmu ve Švédsku. Cogmed trénink pracovní paměti se v klinické praxi používá ve Švédsku od roku 2003 a v roce 2006 byl zaveden do Spojených států a Kanady. Společnost Cogmed sídlí v USA v Naperville v Illionois. Základní literatura týkající se tréninku pracovní paměti pochází od prof. Torkela Klingberga, M.D., Ph.D. (The Overflowing Brain, Oxford University Press 2008).